Primary Menu

1. Պայմանագրի կնքումը

1.1. Հաճախորդի և Վարձակալության սրահի միջև փոխհարաբերությունները կարգավորվում են վարձակալության պայմանագրով: Վարձակալության պայմանագրի պարտադիր հավելվածները հետևյալն են.
Ապրանքներ տրամադրելիս`
– Հաճախորդի կողմից վարձակալված ապրանքների նկարագրությունը պարունակող հանձնման-ընդունման ակտ:
1.2. Հաճախորդի հետ վարձակալության պայմանագիրը կնքվում է անձնագրի հիման վրա:
1.3. Պահպանեք վարձակալության պայմանագիրն ու դրան կից բոլոր փաստաթղթերը՝ մինչև պայմանագրի ժամկետի ավարտը և Վարձակալության սրահի հետ վերջնական հաշվարկը:

2. Վարձակալության ծառայությունների արժեքը

2.1. Վարձակալության ծառայությունների արժեքը արտացոլվում է այս կայքում ապրանքների ապրանքների կատալոգում: Հաճախորդը վճարում է վարձավճարը և տրամադրում է դեպոզիտ: Դեպոզիտի գումարը ծառայում է վարձակալության պայմանագրի պայմանների պահպանմանը: Նշված գումարը վերադարձվում է Հաճախորդին վարձակալած գույքը վերադարձնելուց և Վարձակալության պայմանագրով նախատեսված վերջնահաշվարկները կատարելուց անմիջապես հետո:
2.2 Հաճախորդի կողմից գույքի վաղաժամկետ վերադարձնելու դեպքում Վարձակալության սրահը կարող է կատարել վերահաշվարկ՝ իր հայեցողությամբ:
2.3 Վարձակալության նվազագույն ժամկետը 2 օր է: Վարձակալության առավելագույն ժամկետը 31 օր է:

3. Ապրանքների ստացումը

3.1 Ապրանքները ստանալիս Հաճախորդի և Վարձակալության սրահի միջև կնքվում է հանձնման-ընդունման ակտ, որում նշվում է վարձակալվող ապրանքի փաստացի վիճակն ու բաղադրիչները: Հանձնման-ընդունման ակտը կնքելուց հետո վարձակալության պայմանագրով փոխանցված գույքի վերաբերյալ առարկությունները չեն ընդունվում:
3.2. Գույքի վարձակալության ժամկետի ավարտից հետո կողմերի միջև կնքվում է վերադարձման ակտ:

4. Վարձակալած գույքի օգտագործումը

4.1. Հաճախորդը պարտավոր է հոգատար վերաբերվել վարձակալությամբ վերցված գույքին: Արգելվում է գույքն օգտագործել այլ նպատակներով, քանի որ դա կարող է հանգեցնել արտաքին և ներքին թերությունների առաջացմանը: Գույքի օգտագործման ժամանակ Հաճախորդը պետք է հետևի օգտագործման և անվտանգության կանոններին:
4.2. Հանձնման-ընդունման ակտի կնքումը նշանակում է, որ հաճախորդը ծանոթ է գույքի օգտագործման կանոններին և գույքի օգտագործման հետ կապված հետագա պատասխանատվությանը: Սրահի վարչակազմը որևէ պատասխանատվություն չի կրում Հաճախորդի կողմից վարձակալած ապրանքի շահագործման ընթացքում առաջացած վնասների համար:

5. Ապրանքների վերադարձը

5.1 Վարձակալության ժամկետի ավարտից հետո Հաճախորդը պարտավոր է վարձակալած գույքը վերադարձնել այն նույն վիճակում, ինչ վիճակում նա ստացել է այն՝ հաշվի առնելով բնական մաշվածությունը: Վարձակալության սրահը ստուգում է գույքի վիճակը, հանձնման-ընդունման ակտում նշված բոլոր բաղադրիչների առկայությունը, որից հետո երկկողմանիորեն կնքվում է վերադարձման ակտը:
5.2. Հաճախորդը պարտավոր է վարձակալած գույքը վերադարձնել Վարձակալության սրահի ընդունման կետ, որը գտնվում է Երևանում: Եթե ​​Հաճախորդը գույքը վարձակալելիս ընտրել է առաքում, ապա Վարձակալության սրահը համաձայնեցնում է պատվիրատուի հետ առաքիչի ժամանելու ժամանակը:
5.3. Եթե ​​Հաճախորդի շահագործման ժամանակ գլորման գույքը կեղտոտ է, եւ նրա տեսքը փոխվել է, ապա Հաճախորդը պարտավոր է միջոցներ ձեռնարկել, վարձակալության արժեքը վերադարձնելու համար: Հաճախորդներից կեղտոտ բաներ չեն ընդունվում, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ ապրանքի սկզբնական տեսքի վերականգնումը հնարավոր չէ:
5.4. Եթե ​​ապրանքի անկանխատեսելի թերություններ կան, ապա Հաճախորդը պարտավոր է վճարել ակտիվի ընդունման ակտում նշված վարձակալության օբյեկտի գնահատված արժեքը, անվիճելի կերպով, Սալոնա կամ փոխարինել նմանատիպ ապրանքով:

Զամբյուղ

No products in the cart.